Vilkår og betingelser

Innledning

Denne bordbestillingstjenesten (tjenesten) drives av Bookatable AB, et datterselskap av Livebookings Holdings Limited, (omtales i denne avtalen som Bookatable, vi, oss eller vår). Bookatable er registrert i England og Wales under selskapsnummer 5398578, og vår registrerte adresse er 5th Floor Elizabeth House 39 York Road London SE1 7NQ, UK. Vårt merverdiavgiftsnummer er 882 5959 65.

Det følgende er de vilkår som gjelder din bruk av tjenesten, som leveres av Bookatable på vegne av restaurantene i Bookatable Network enten via webområdet til restauranten du bestiller bord hos (en restaurant) eller via webområdet til en tredjepart (en bookingpartner).

Bruk av tjenesten anses som en stilltiende aksept av disse vilkårene (brukervilkårene).

Bestillingen

Vær oppmerksom på at måltidet du bestiller bord for via denne tjenesten, leveres av restauranten direkte og ikke av Bookatable. Ved å bruke tjenesten til å bestille bord på en restaurant inngår du derfor en direkte kontrakt med den aktuelle restauranten, og Bookatable har ingen tilknytning til denne kontrakten.

For å foreta en bestilling via tjenesten må du ha rettsevne til å gjøre dette, og du er økonomisk ansvarlig for alle transaksjoner som foretas i ditt navn. Du må påse at all informasjon du oppgir, er sann og korrekt. Når du bestiller bord på en restaurant, betyr det at du må betale restauranten etter at du har spist, med mindre det går klart frem ved bestilling, at betaling må skje på forhånd.

Når du bruker tjenesten til å bestille bord på en restaurant, gir du den aktuelle restauranten tilbud om å godta din bestilling. Bestillingen er ikke fullført eller rettslig bindende før du har mottatt en bekreftelse fra restauranten via e-post, hvor de godtar bestillingen.

Hvis du ønsker å avbestille bestillingen, kan du klikke på koblingen i bestillingsbekreftelsen eller ta direkte kontakt med restauranten. Kontaktinformasjon står oppgitt i e-posten med bekreftelsen.

Sørg for å møte opp i god tid, og ta med en kopi av bestillingsbekreftelsen. Hvis du har betalt på forhånd, må du også ta med kreditt-/debitkortet du brukte til å betale for bestillingen.

Hvis du ikke møter opp på restauranten til avtalt tid, kan dette føre til at restauranten belaster deg med et uteblivelsesgebyr. Hvorvidt kortet ditt blir debitert med et avbestillingsgebyr eller uteblivelsesgebyr er opp til restauranten.

Vi forbeholder oss retten til å avbestille en bestilling, men du vil selvsagt ikke være erstatningsansvarlig for dette. Vi har til enhver tid og uavhengig av årsak, rett til å kansellere, begrense, utsette eller avslutte din tilgang til enkelte av eller alle våre tjenester uten forhåndsvarsel, hvis vi tror at du misbruker bestillingstjenesten eller hvis du har brutt noen av disse brukervilkårene.

Ettersom kontrakten inngås direkte med restauranten, må eventuelle spørsmål angående bestillingen rettes til den aktuelle restauranten via kontaktinformasjonen som står oppgitt i e-posten med bestillingsbekreftelsen.

Vi forbeholder oss retten til å deaktivere din tilgang til tjenesten, og eventuelt trekke tilbake bruker-IDen og passordet du har fått tildelt, hvis du etter vår mening har brutt noen av vilkårene i denne avtalen.

Ytterligere vilkår

I tillegg til disse brukervilkårene kan din bruk av restaurantens eller en bookingpartners webområde eller andre tjenester og produkter som tilbys av restaurantene og bookingpartnerne i Bookatable Network, til tider også være underlagt ytterligere vilkår fra restaurantene og/eller bookingpartnerne. Slike vilkår gjelder i tillegg til, men er ingen erstatning for, disse brukervilkårene. Sørg for å lese gjennom slike vilkår før du tar i bruk webområdet og/eller kjøper tjenesten og produktene som tilbys av restaurantene og bookingpartnerne.

Personopplysninger

Før du kan ta i bruk tjenesten, må du registrere enkelte opplysninger, for eksempel navn, e-postadresse og, enkelte ganger, et passord. De registrerte opplysningene og eventuelle personopplysninger du oppgir, vil bli brukt i samsvar med disse brukervilkårene og personvernvilkårene for den aktuelle restauranten og/eller bookingpartneren, der det er aktuelt.

Vi kan komme til å bruke dine personopplysninger for å sende deg e-post og/eller tekstmeldinger for å bekrefte bestillinger, samt forespørsler om feedback vedr. bruk av tjenesten. Hvis du merker av for dette alternativet når du foretar bestillingen, kan du dessuten få tilsendt informasjon og spesielle tilbud for fremtidige bestillinger eller produkter, eller tilbud som til tider sendes ut av restaurantene og/eller bookingpartnerne.

Det er ditt ansvar å sørge for at alle personopplysninger du oppgir er korrekte og oppdatert. Passordet er konfidensielt og må ikke oppgis til noen andre.

Informasjonskapsler

I likhet med andre kommersielle webområder bruker denne tjenesten informasjonskapsler (”cookies”) og webserverlogger som innhenter informasjon om hvordan du bruker tjenesten, slik at vi kan forbedre den. Informasjon som innhentes via informasjonskapsler og webserverlogger, er for eksempel dato og klokkeslett for besøk på webområdet, hvilke sider du har besøkt, hvor lenge du brukte tjenesten og hvilke webområder du besøkte før og etter at du brukte tjenesten. Informasjonskapslene innhenter ikke personopplysninger, og vi lagrer i prinsippet ikke personopplysninger som vi får tilgang til gjennom informasjonskapslene.

Tilgjengelighet for tjenesten

Tilgang til tjenesten tilbys på midlertidig basis, og vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake eller endre tjenesten uten varsel.

Vi kan derfor ikke holdes ansvarlige for forstyrrelser i eller mangel på tilgang til tjenesten utover det som kreves av loven.

Du har selv ansvar for å sørge for at alt teknisk utstyr osv. som kreves for å få tilgang til tjenesten, er i orden. Du er dessuten ansvarlig for å sikre at alle personer som gis tilgang til tjenesten via din Internett-forbindelse og med dine kontoopplysninger, er kjent med brukervilkårene og handler i tråd med dem.

Bruksbegrensninger

Alle opphavsrettigheter, databaserettigheter, varemerker, åndsverksrettigheter og annen eiendomsrett som oppgis i tjenesten, og alt innhold som gjøres tilgjengelig for deg gjennom tjenesten, tilhører oss eller de aktuelle lisensgiverne. Alle slike rettigheter er gitt med enerett.

Du godtar å bruke tjenesten på en slik måte at den (verken hele eller deler av den) ikke forstyrres, skades, gjøres mindre effektiv eller forringes på andre måter eller kommer i konflikt med gjeldende lover.

Sikkerhet

Selv om vi har svært høye sikkerhetsstandarder, kan overføring av informasjon via Internett aldri være helt sikkert. Vi vil gjøre vårt beste for å beskytte dine personopplysninger, men gir ingen garantier for data som overføres til tjenesten. All overføring av informasjon skjer på egen risiko. Personopplysninger som mottas, behandles i tråd med våre strenge prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner, for å forhindre uautorisert tilgang til opplysningene.

Vårt ansvar

Ingen av disse brukervilkårene unntar oss vårt ansvar ved dødsfall eller personskader som skjer som følge av uaktsomhet eller svindel.

Vi tar ikke ansvar for tap, skader eller kostnader som oppstår eller pådras som følge av virus eller annen infisering som du eller datamaskinen påføres gjennom tilkobling til eller bruk av tjenesten.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for all tillit som tillegges innholdet i tjenesten, i den grad dette tillates i gjeldende lov. Du bærer selv hele risikoen for informasjonsinnhold og -nøyaktighet og innholdet i tjenesten.

I den grad det tillates i gjeldende lov fraskriver vi oss ethvert ansvar knyttet til bruk av:

• tjenestene og produktene som tilbys av restauranten og/eller bookingpartnerene, samt
• restaurantens og/eller boookingpartnerens manglende evne til å tilby de aktuelle tjenestene eller produktene, enten helt eller delvis

I den grad det tillates i gjeldende lov fraskriver vi oss uttrykkelig alle uttalte og impliserte garantier og vilkår, inkludert, men ikke begrenset til, impliserte garantier og vilkår for tilfredsstillende kvalitet og egnethet for et bestemt formål. Vi kan ikke holdes ansvarlige for skader som oppstår som følge av bruk av tjenesten (inkludert programvare og systemer som brukes for å få tilgang til tjenesten), inkludert, men ikke begrenset til skader på datamaskin, programvare, system og bærbare enheter som brukes for å få tilgang til tjenesten.

Vi kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for følgefeil, tilfeldige eller dokumenterte skader, ei heller for tap av fortjeneste, avbrudd i forretningsvirksomhet, tap av forretningsinformasjon eller data eller tap av fordeler knyttet til din bruk eller manglende bruk av våre tjenester.

Endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre disse brukervilkårene uten varsel. Bruk av tjenesten etter en slik endring, anses som en godtakelse av endringen.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Det engelske rettsapparatet har jurisdiksjon over eventuelle krav som oppstår i tilknytning til bruk av tjenesten. Disse brukervilkårene er underlagt engelsk lovgivning.

Varemerker

Bookatable og Bookatable Network er registrerte eller uregistrerte varemerker for Livebookings Holdings Limited. Alle andre varemerker som nevnes i våre tjenester, tilhører de respektive eierne. Det gis ingen tillatelser til bruk av varemerkene, og en slik bruk kan utgjøre et brudd på våre rettigheter eller rettighetene til den aktuelle eieren.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om innholdet i disse brukervilkårene, kan du kontakte oss på www.bookatable.com.

Takk for at du bruker tjenesten.