Algemene voorwaarden

Introductie

Deze restaurant reserveringsservice (de “Service”) wordt verleend door Bookatable Limited, een volledige dochter van Livebookings Holdings Limited, (hierna te noemen “Bookatable” “wij”, “ons” of “onze” in de onderhavige overeenkomst). Bookatable is ingeschreven in Engeland en Wales in het handelsregister onder nummer 5398578 en onze statutaire zetel is gevestigd te 5th Floor Elizabeth House 39 York Road Londen SE1 7NQ. Ons BTW-nummer is 882 5959 65.

Hieronder volgen onze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de service die Bookatable biedt voor de restaurants in het Bookatable Network, hetzij via de website van het restaurant waar u een tafel wilt reserveren (een “Restaurant”) of via de website van één van onze derde reserveringspartners (een “Reserveringspartner”).

Het gebruik van de service houdt in dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden voor gebruik (de “Gebruikersvoorwaarden”).

Uw reservering

Wij wijzen erop dat de ‘culinaire’ service waarvoor u reserveert via uw gebruik van de service direct aan u wordt verleend door het restaurant en niet door Bookatable. Derhalve gaat u door het gebruik van de service om een tafel te reserveren in het door u gekozen restaurant een rechtstreekse overeenkomst aan met het desbetreffende restaurant en Bookatable is geen partij bij deze overeenkomst.

Om te kunnen reserveren door gebruik van onze service dient u te beschikken over handelingsbevoegdheid en de financiële verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle transacties die in uw naam worden verricht. U dient er voor te zorgen dat alle aan ons verstrekte informatie juist en nauwkeurig is. Het reserveren van een tafel in een restaurant betekent dat u de rekening van het restaurant dient te voldoen na het dineren tenzij uitdrukkelijk voor het reserveren staat vermeld dat u vooraf dient te betalen.

Wanneer u de service gebruikt om een tafel te reserveren in een restaurant dan verzoekt u het restaurant om uw reservering te accepteren. Uw reservering is niet definitief of bindend van rechtswege voor het restaurant totdat u een bevestigingsbericht via e-mail heeft ontvangen van het restaurant waarin uw reservering wordt geaccepteerd.

U kunt de hypertekst link in de bevestigingsemail gebruiken of direct contact opnemen met het restaurant indien u uw reservering wenst te annuleren. De contactgegevens staan vermeld in de bevestigingsemail.

Zorg er voor dat u ruimschoots op tijd aankomt en een kopie van uw bevestigingsemail meebrengt. Indien u vooraf heeft betaald dan dient u tevens de creditkaart/betaalpas mee te nemen die u voor de reservering heeft gebruikt.

Het niet verschijnen in het restaurant op de gereserveerde tijd kan tot gevolg hebben dat het restaurant een no-show’ vergoeding in rekening brengt. Het restaurant behoudt zich het recht voor om naar goeddunken een annuleringsvergoeding of “no-show” vergoeding van uw creditkaart of betaalpas te debiteren.

Wij behouden ons het recht voor om een reservering te annuleren zonder enige aansprakelijkheid aan uw zijde. Wij hebben te allen tijde het recht om uw toegang tot de service, hetzij geheel of gedeeltelijk, te beëindigen of te beperken of op te schorten zonder enige reden en zonder voorafgaande kennisgeving indien wij van mening zijn dat u de service misbruikt of inbreuk pleegt op de onderhavige gebruikersvoorwaarden.

Aangezien u een rechtstreekse overeenkomst heeft gesloten met het restaurant dienen eventuele vragen of verzoeken tot inlichtingen in verband met het reserveren van een tafel in het restaurant rechtstreeks gericht te worden aan het restaurant door gebruik van de informatie vermeld in de bevestigingsemail.

Wij behouden ons het recht voor om u het recht tot toegang tot onze service te ontnemen en, waar van toepassing, het gebruikers ID of wachtwoord dat aan u werd toegekend indien u, in onze opinie, in gebreke gebleven bent om enige bepaling van de onderhavige overeenkomst na te komen.

Aanvullende voorwaarden

In aanvulling op de onderhavige gebruikersvoorwaarden kan uw gebruik van de website van een restaurant of reserveringspartner en de andere services en producten aangeboden door restaurants en reserveringspartners in het Bookatable Network tevens onderworpen worden aan aanvullende voorwaarden die van tijd tot tijd door de restaurants en/of reserveringspartners worden toegepast. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de onderhavige gebruikersvoorwaarden en geen vervanging hiervan. Zorg er voor dat u dergelijke aanvullende voorwaarden heeft gelezen voordat u de websites gebruikt en/of gebruik maakt van de door de restaurants en de reserveringspartners aangeboden services en producten.

Persoonlijke informatie

Om gebruik te kunnen maken van onze service bent u verplicht om bepaalde informatie te verstrekken waaronder uw naam, e-mailadres en in sommige gevallen tevens een wachtwoord. Uw registratiegegevens en de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens zullen door ons gebruikt worden overeenkomstig de onderhavige gebruikersvoorwaarden en, waar van toepassing, de voorwaarden van het door het restaurant en/of de reserveringspartner verstrekte privacybeleid.

U zult e-mails en/of SMS-berichten ontvangen met het verzoeken om feedback te geven omtrent de boeking en uw gebruik van de Dienst. Wij zullen uw persoonlijke informatie gebruiken hiervoor. Bovendien kunt u tevens van tijd tot tijd informatie en speciale aanbiedingen met betrekking tot toekomstige reserveringen, of producten of aanbiedingen van het restaurant en/of de reserveringspartner, indien u hiertoe toestemming heeft gegeven bij het reserveren. U bent verantwoordelijk om er voor te zorgen dat alle door u aan ons verstrekte persoonsgegevens nauwkeurig en actueel zijn. U verplicht zich tot geheimhouding van uw wachtwoord en verbindt u ertoe dit niet aan derden bekend te maken.

Cookies

Net als andere commerciële websites gebruikt onze service een standaardtechnologie die “cookies” wordt genoemd en webserver logboeken om informatie te verzamelen over het gebruik van onze service teneinde onze service te verbeteren. De informatie die door deze cookies en webserver logboeken wordt verzameld, kan betrekking hebben op de datum en tijd van het bezoek, de bekeken pagina’s, de duur van het gebruik van de service en de websites die u voor en na het gebruik van onze service heeft bezocht. Cookies stellen ons niet in staat om persoonsgegevens van u te verzamelen en in het algemeen slaan wij geen persoonsgegevens van u op die wij middels deze cookies hebben verkregen.

Beschikbaarheid van de service

Uw toegang tot de service is toegestaan op een tijdelijke basis en wij behouden ons het recht om de service zonder voorafgaande kennisgeving niet langer te verlenen of te wijzigen. Derhalve aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid jegens u voor enige onderbreking of onbeschikbaarheid van de service voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

U draagt de uitsluitende verantwoordelijkheid voor het treffen van alle technische en andere regelingen die vereist zijn voor toegang tot de service. U bent tevens verplicht er voor te zorgen dat alle personen die toegang verkrijgen tot de service via uw internetverbinding en rekeninggegevens op de hoogte te zijn van de onderhavige gebruikersvoorwaarden en deze naleven.

Gebruiksbeperkingen

Alle auteursrechten, database rechten, handelsmerken, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten die van toepassing zijn op onze service en enige informatie die u ter beschikking wordt gesteld door de service, blijven ons eigendom of het eigendom van onze licentiegevers. Wij behouden ons dergelijke rechten uitdrukkelijk voor.

U verbindt zich ertoe om onze service niet te gebruiken op een zodanige manier dat onze services hetzij geheel of gedeeltelijk onderbroken, onbeschikbaar worden, minder efficiënt functioneren of anderszins belemmerd worden of op een manier die tegenstrijdig is met de toepasselijke wetgeving.

Beveiliging

Hoewel wij de hoogste beveiligingsnormen handhaven, kunnen wij niet in staan voor de volledige beveiliging van informatie die via het internet wordt verzonden. Hoewel wij alle stappen ondernemen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij niet instaan voor de beveiliging van de gegevens die u aan onze service verstrekt. Het verzenden van gegevens is voor uw eigen risico. Na ontvangst van uw persoonsgegevens zullen wij strikte procedures en beveiligingsmiddelen gebruiken om onbevoegde toegang te voorkomen.

Aansprakelijkheid

Niets in deze gebruikersvoorwaarden zal onze aansprakelijkheid voor dodelijk of lichamelijk letsel voortvloeiend uit nalatigheid of voor fraude uitsluiten.

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enig verlies, schade of kosten die geleden of opgelopen worden door u als gevolg van virussen of ongewenste indringers waarmee uw computer werd besmet tijdens de toegang tot of het gebruik van onze service.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving wijzen wij alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voortvloeiend uit enig vertrouwen op de informatie die beschikbaar werd gesteld door de service, van de hand. U draagt het volledige risico voor de volledigheid, nauwkeurigheid of bruikbaarheid van enige informatie verkregen via onze service. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving wijzen wij alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de hand die voortvloeien uit uw gebruik van:

• de services en de producten verstrekt door het restaurant en/of de reserveringspartners; en
• het in gebreke blijven van het restaurant en/of de reserveringspartner om dergelijke services of producten, hetzij geheel of gedeeltelijk, te verstrekken.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving wijzen wij alle garanties en condities, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend, van de hand met inbegrip van maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties en deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel. U kunt ons niet aansprakelijk stellen voor enige beschadiging voortvloeiend uit uw toegang (met inbegrip van enige software of systemen die u gebruikt voor toegang) tot onze service, met inbegrip van maar niet beperkt tot beschadiging van enige computer, software of systeem of draagbare apparatuur die u gebruik voor deze toegang.

Wij zijn onder geen enkel beding aansprakelijk voor enige gevolgschade, incidentele of bijzondere schade of winstderving, bedrijfsschade, verlies van bedrijfsinformatie, verlies van gegevens of verlies van voordelen voortvloeiend uit uw gebruik van of onvermogen om onze services te gebruiken.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de onderhavige gebruikersvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Uw aanhoudend gebruik van onze service na het aanbrengen van dergelijke veranderingen houdt uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen in.

Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

Eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met uw gebruik van de service zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Engelse rechtbanken. Op de onderhavige gebruikersvoorwaarden is Engels recht van toepassing.

Handelsmerken

Bookatable en het Bookatable Network zijn gedeponeerde of niet-ingeschreven handelsmerken van Livebookings Holdings Limited. Alle andere handelsmerken waarnaar onze services verwijzen zijn het eigendom van de respectieve eigenaars. Wij geven geen toestemming voor het gebruik hiervan door enige persoon en een dergelijk gebruik kan beschouwd worden als inbreuk op onze rechten of de rechten van de toepasselijke eigenaar.

Contactgegevens

U kunt contact met ons opnemen met betrekking tot eventuele kwesties omschreven in de onderhavige gebruikersvoorwaarden op www.bookatable.com.

Wij danken u voor het gebruik van onze service.