Vilkår for bruk

GENERELLE BETINGELSER FOR BRUK AV NETTSTED

Ikrafttredelsesdato og siste endring 08 / 2011

1. OM DISSE BETINGELSENE FOR BRUK

Velkommen til Nettstedet Bookatable.com (”Nettstedet”). Nettstedet er levert av Livebookings Holdings Limited (forkortet ”oss”, ”vi” eller ”vår”, og ”du/deg” og ”din/dine” betyr deg som bruker av vårt Nettsted). Du finner nærmere opplysninger om hvordan du kan kontakte oss på slutten av disse Betingelsene for bruk.

Disse Betingelsene for bruk gjelder for din bruk av Nettstedet. (b) Hvis du foretar en restaurantbestilling ved bruk av Nettstedet, vil våre Bestillingsbetingelser gjelde. Disse Bestillingsbetingelsene inneholder viktige opplysninger om dine rettigheter og forpliktelser når det gjelder restaurantbestillinger foretatt ved hjelp av Nettstedet, og utgjør en bindende juridisk avtale mellom deg og oss.

(c) Hvis du er restauranteier og ønsker å få din restaurant oppført på Nettstedet, vil forholdet oss i mellom være undergitt Bookatable Restaurantavtale (som vil bli gjort tilgjengelig for deg særskilt) i tillegg til disse Betingelsene for bruk.

(d) Reklametiltak eller tilbud om premier på Nettstedet kan til enhver tid være undergitt egne spesielle betingelser. Du bør derfor undersøke nærmere om slike betingelser når du legger inn slike reklametiltak.

Alle personlige opplysninger som du gir fra deg når du bruker Nettstedet (så som ditt navn, e-postadresse, adresse og andre kontaktopplysninger) er undergitt våre Personvernregler, som beskriver nærmere hvordan vi kan bruke dine personopplysninger.

2. INNGÅELSE AV AVTALE

Ved å gå inn på Nettstedet aksepterer du disse Betingelsene for bruk. Hvis du har kommet inn på Nettstedet ved å logge deg på via en tredjeparts Nettsted (f eks Facebook eller Twitter), gjelder disse Betingelsene for bruk for din bruk av dette Nettstedet, og ikke de Betingelsene for bruk som gjelder for slike tredjepartsnettsteder. Du må imidlertid være oppmerksom på at betingelsene som gjelder for tredjepartsnettstedet, fremdeles kan gjelde for din fortsatte bruk av vedkommende nettsted mens du bruker vårt Nettsted (f eks dersom funksjonaliteten for dette Nettstedet fremkommer innenfor eller som del av tredjepartssiden).

Hvis du ikke aksepterer disse Betingelsene for bruk, må du ikke bruke Nettstedet. Du må lese alle Betingelsene for bruk før du bruker Nettstedet. Om nødvendig kan du lagre og/eller skrive ut et eksemplar av disse Betingelsene for bruk for senere benyttelse.

Disse Betingelsene for bruk vil sammen med våre Personvernregler samlet kalles ”Avtalen”. Denne Avtalen utgjør, eventuelt sammen med Bestillingsbetingelsene den fullstendige avtalen mellom oss. Hvis du er usikker når det gjelder noen av bestemmelsene, ber vi deg sende oss en e-post eller skrive til oss på den adressen som fremkommer til slutt i disse Betingelsene for bruk, og vi vil forsøke å svare på dine spørsmål så snart som mulig.

3. ENDRINGER AV AVTALEN

Vi kan til enhver tid gjøre endringer i bestemmelsene i denne Avtalen. Hver gang vi foretar en endring, vil vi oppdatere datoen for disse Betingelsene for bruk slik at du kan se når endringene er foretatt. Eventuelle vesentlige endringer vil bli oppført på vårt Nettsted og meddelt deg ved et varsel og lenker til de endrede bestemmelsene i Avtalen på vår hjemmeside, men vi ber deg gå gjennom disse Betingelsene for bruk regelmessig for å sikre at du blir oppmerksom på eventuelle endringer vi har gjort. Hvis du bruker Nettstedet etter at du har fått varsel om endringer på denne måten, betyr det at du aksepterer endringene. Hvis du ikke aksepterer endringene, må du ikke bruke Nettstedet.

4. TILGANG TIL VÅRT NETTSTED

Tilgang til vårt Nettsted er tillatt på midlertidig basis, og vi forbeholder oss rett til å tilbakekalle eller endre Nettstedet helt eller delvis uten varsel. Vi kan til enhver tid suspendere tilgang til Nettstedet i perioder for å utføre nødvendig eller planlagt vedlikehold eller av en hvilken som helst annen grunn. Tilgang til vårt Nettsted er avhengig av at verdensveven er tilgjengelig, og vi påtar oss intet ansvar dersom du eller allmennheten generelt ikke får tilgang til vårt Nettsted på grunn av omstendigheter som er utenfor vår rimelige kontroll.

Vi har rett til å stoppe din tilgang til Nettstedet på ethvert tidspunkt dersom du etter vår mening bryter med noen av bestemmelsene i denne Avtalen eller bestemmelsene i noen andre betingelser for bruk eller retningslinjer som gjelder for tjenester eller funksjonaliteter som tilbys via Nettstedet.

5. GODKJENT BRUK

Når du bruker Nettstedet (herunder hvis du legger inn innhold knyttet til oppføring eller vurdering av en restaurant), vedtar du å rette deg etter bestemmelsene i denne Avtalen og alle gjeldende lovbestemmelser. Spesielt må du ikke, med mindre vi skriftlig har gitt uttrykkelig samtykke til det:

1. bruke vårt Nettsted på urettmessig eller svikaktig måte eller for urettmessige eller svikaktige formål, til å samle inn identifiserbare personopplysninger eller ved å gi deg ut for en annen bruker

2. endre vår merking om vår opphavsrett/vårt varemerke eller andre opplysninger om immaterielle rettigheter, eller gripe inn i Nettstedets sikkerhetsmessige egenskaper

3. bruke vårt Nettsted på noen som helst måte for å manipulere eller forvrenge, eller svekke integriteten og nøyaktigheten av, noen omtaler, beskrivelser, graderinger eller innhold eller ta skritt til å gripe inn i, skade eller forstyrre noen del av vårt Nettsted eller egenskaper eller tjenester som tilbys på siden

4. bruke vårt Nettsted til å sende, bevisst motta, laste opp/legge inn, laste ned, noe materiale som ikke er i samsvar med våre standarder for innhold

5. bruke vårt Nettsted til å sende eller være behjelpelig med sending av uønsket eller ikke godkjent materiale for annonsering eller salgsfremmende tiltak

6. bruke vårt Nettsted til å overføre data eller laste opp til vårt Nettsted data som inneholder viruser, trojanske hester, ormer, tidsbomber, tastetrykksloggere, spionvare, adware eller andre skadelige programmer eller tilsvarende datamaskinkoder utformet for å ha en negativ innvirkning på driften av programvare eller maskinvare for databehandling

7. dekompilere, foreta omvendt utvikling av eller demontere noen del av vårt Nettsted

8. bruke roboter, spidere eller andre automatiske innretninger eller manuelle prosesser for å overvåke eller kopiere våre Nettsteder eller innholdet på vårt Nettsted, eller bruk nettverksovervåkende programvare for å bestemme arkitektur til vårt Nettsted eller trekke ut brukerdata fra det

9. ta del i noen handling som begrenser eller forhindrer en annen brukers bruk av eller glede av vårt Nettsted.

Du aksepterer å samarbeide fullt ut med oss for å undersøke eventuelle mistenkelige eller faktiske aktiviteter som representerer brudd på disse Betingelsene for bruk.

Vi kan nå eller i fremtiden tillate at du kan legge inn, laste opp, sende via eller på annen måte leverere gjennom vårt Nettsted (sammen kalt ”sende”) meldinger, tekst, illustrasjoner, filer, bilder, grafikk, fotografier, kommentarer, lyder, musikk, videoer, opplysninger (f eks ditt navn, e-postadresse osv) og annet innhold (sammen kalt ”Brukerinnhold”). Eksempelvis vil en kommentar, rangering eller omtale av et produkt eller en næringsdrivende eller, hvis du er restauranteier, opplysninger eller beskrivelser som skal brukes i forbindelse med oppføring av din restaurant på Nettstedet som du legger ut gjennom vårt Nettsted, være ditt Brukerinnhold.

Du aksepterer å ikke sende noe Brukerinnhold som er beskyttet av opphavsrett, varemerke, patent, forretningshemmelighet, moralsk rettighet, eller andre immaterielle rettigheter eller beskyttede rettigheter uten uttrykkelig samtykke fra eieren av vedkommende rettighet. Du aksepterer at ditt Brukerinnhold:

1. må være riktig når det gjelder fakta som er oppgitt, vil gjenspeile oppfatninger som du oppriktig har og vil være i samsvar med alle gjeldende lover

2. må være sannferdig og ikke villedende eller bedragersk

3. ikke må inneholde materiale som kan gi grunnlag for erstatningskrav (f eks er ærekrenkende eller griper inn i noens privatliv osv), er utuktig, støtende, hatsk eller provoserende

4. ikke vil fremme klart seksuelt eller voldelig materiale, eller fremme diskriminering basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, nedsatt funksjonsevne, seksuell legning eller alder

5. ikke er i strid med noen rettslig plikt som du har overfor en tredjepart, som f eks en kontraktsforpliktelse eller konfidensialitetsforpliktelse

6. ikke vil true, misbruke eller innvadere en annens privatliv eller er fremsatt i den hensikt å sjikanere, opprøre eller sjenere en annen person

7. ikke vil bli lagt inn med sikte på å etterligne en annen, å gi en uriktig fremstilling av din identitet eller din tilknytning til en annen person, eller feilaktig gi inntrykk av at ditt Brukerinnhold kommer fra andre

8. ikke vil brukes til å argumentere for, fremme eller bidra til ulovlige handlinger (f eks straffbare handlinger, inngrep i opphavsrett, misbruk av data osv), og

9. uten begrensninger vil overholde alle andre betingelser, herunder, men ikke begrenset til, Shopzilla Reviews betingelser for bruk.

Vi kan overvåke, redigere eller fjerne ethvert Brukerinnhold dersom det strider mot det som er uttrykkelig uttalt eller underforstått i disse Betingelsene, eller av enhver annen lovlig grunn. Vi er imidlertid ikke forpliktet til å kontrollere, redigere eller fjerne Brukerinnhold av noen som helst grunn, herunder, men ikke begrenset til, brudd på disse betingelsene.

6. LISENS FOR BRUKERINNHOLD

Vi krever ikke eiendomsrett til ditt Brukerinnhold. Ved å legge inn Brukerinnhold tildeler du imidlertid oss, eller garanterer at eieren uttrykkelig har tildelt oss, en verdensomfattende, royaltyfri, evigvarende, ugjenkallelig, ikke eksklusiv, fullt fremlisenserbar og overførbar rett og lisens til å bruke, gjengi, distribuere, skape avledede arbeider basert på (f eks oversettelser osv), offentlig fremvise/utføre, overføre og offentliggjøre Brukerinnholdet helt eller delvis slik vi etter eget skjønn anser hensiktsmessig i forbindelse med vår virksomhet og drift. Uten hensyn til det foranstående frafaller du ethvert krav relatert til bruk som er avgrenset etter art og omfang, som du har eller senere måtte få i ethvert land når det gjelder såkalt ”moralsk rett” eller såkalte ”droit moral”-rettigheter vedrørende Brukerinnholdet.

7. RIKTIGHETEN AV GITTE OPPLYSNINGER

Kommentarer, beskrivelser av restauranter, omtaler og annet materiale som finnes på vårt Nettsted er ikke ment som råd og må ikke bygges på som riktig. Omtaler av restauranter som fremkommer på dette Nettstedet, er lagt inn av andre som er brukere av Nettstedet, og selv om vi forsøker å overvåke innholdet av slike omtaler, kan vi ikke garantere at de vil være riktige eller på annen måte i samsvar med disse Betingelsene for bruk. Omtale er kun den enkelte kommentators og ikke Bookatable eller noen av våre tilknyttede selskaper, forretningspartnere, styremedlemmer eller ansattes oppfatning. Vi overtar derfor intet ansvar for slike omtalers riktighet, objektivitet eller innhold.

Dersom du skulle være bekymret for innholdet av en omtale/omtaler på dette Nettstedet, ber vi deg kontakt oss ved bruk av adressene som er angitt nederst i disse Betingelsene for bruk.

Så langt det overhodet er lovlig tillatt, fraskriver vi oss alt ansvar som måtte oppstå som følge av at noen har stolt på slike opplysninger, og påberopelse av betingelser, tilsikringer eller garantier som ellers måtte kunne utledes av denne Avtale, er herved utelukket.

8. VÅRT MATERIALE

På denne Avtalens betingelser tildeler vi deg en ikke-eksklusiv, ikke overdragbar, gjenkallelig og begrenset rett til tilgang til, gjennomsyn av og utskrift av ett eksemplar av dette Nettstedet og alle data, opplysninger, all programvaregrafikk, alle bilder, all tekst, alle innlegg og annet innhold på Nettstedet (”Materiale”) på en enkelt maskin i strengt samsvar med denne Avtalen.

Du kan bare se på, skrive ut og bruke Nettstedet og Materialet for eget personlig, ikkekommersielt bruk. Vi forbeholder oss uttrykkelig alle immaterielle rettigheter til Nettstedet og Materialet, og din bruk av Nettstedet og Materialet er undergitt følgende begrensninger. Du må ikke (a) fjerne merking om opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter som finnes i Materialet, (b) endre Materialet på noen måte eller gjenskape, offentlig fremvise eller anvende, eller distribuere eller på annen måte bruke det for noe offentlig eller kommersielt formål, (c) overdra Materialet til andre, (d) bruke Materiale fra Nettstedet på en måte som kan innebære inngrep i opphavsrett, immaterielle rettigheter, rettigheter til navn eller merker, eller eiendomsrett som tilhører oss eller tredjeparter, eller (e) gjenskape, endre, fremvise, anvende, offentliggjøre, spre, kringkaste, konstruere, meddele offentligheten eller sirkulere til en tredjepart eller utnytte dette Nettstedet og/eller Materialet på noen måte uten vår forutgående skriftlige godkjennelse.

9. VAREMERKER

Vi forbeholder oss uttrykkelig alle rettigheter til domenenavnet www.bookatable.com, varemerket ”BOOKATABLE” med logo og alle andre tilknyttede servicemerker, handelsnavn eller andre varemerker knyttet til våre produkter og tjenester. Andre varemerker, produkter og firmanavn som er nevnt på Nettstedet, kan være varemerker for deres respektive eiere eller lisensholdere, og rettighetene til slike merker er uttrykkelig forbeholdt vedkommende eiere eller lisensholdere.

10. LENKER TIL VÅRT NETTSTED

Du kan lage en lenke til vår hjemmeside, forutsatt at du gjør det på en måte som er rimelig og rettmessig og som ikke skader vårt omdømme eller drar uberettiget fordel av det. Du må ikke opprette lenker til vårt Nettsted på en måte som antyder noen form for tilknytning, godkjennelse eller støtte fra vår side når slik ikke foreligger. Du må ikke fjerne eller gjøre utydelig ved tilpasning eller på annen måte annonser, opphavsrettmerking eller annen informasjon som offentliggjøres på Nettstedet. Vårt Nettsted må ikke utvikles på et annet nettsted.

For å unngå enhver tvil: du må ikke opprette en lenke til vårt Nettsted fra et nettsted som inneholder materiale som kun er egnet for voksne eller som er ulovlig eller som er støtende, sjikanerende eller på annen måte upassende.

Vi forbeholder oss rett til uten varsel å trekke tilbake enhver tillatelse til å opprette lenker.

11. TREDJEPARTS NETTSTED OG INNHOLD

Vårt Nettsted og/eller Materialet kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder. Hvis du bestemmer deg for å gå inn på en tredjeparts nettsted, gjør du det på egen risiko. Vi er ikke ansvarlig for innholdet, riktigheten eller meningene som måtte finnes på slike nettsteder. Innhold fra tredjepart kan fremkomme på Nettstedet eller kan være tilgjengelig via lenker fra Nettstedet. Vi har ikke noe å gjøre med, og påtar oss intet ansvar for, slikt innhold.

12. ANSVARSFRASKRIVELSE

Så langt det overhodet er lovlig tillatt, fraskriver vi oss ethvert ansvar og enhver garanti, betingelse og tilsikring som ellers måtte kunne innfortolkes i tilknytning til dette Nettstedet og Materialet.

Intet i denne Avtalen skal utelukke vårt ansvar for: (a) død eller personskade som er oppstått på grunn av uaktsomhet, (b) svikaktige opplysninger og/eller (c) alt annet som vi ikke kan fraskrive oss ansvar for etter engelsk rett.

Vi er ikke ansvarlig etter denne Avtalen for indirekte skade eller tap basert på mislighold av kontrakt eller garantiansvar, ansvar utenfor kontraktsforhold, herunder uaktsomhet, eller annet, selv om det er opplyst om muligheten for slik skade eller tap.

Materialet kan inneholde unøyaktigheter og skrivefeil. Vi garanterer ikke at Materialet er riktig eller fullstendig. Dersom du bygger på uttalelser, råd, erklæringer eller andre opplysninger i Materialet, gjør du det på egen risiko. Vi forbeholder oss rett til til enhver tid etter eget skjønn å rette eventuelle feil eller utelatelser på enhver del av Nettstedet og til å foreta endringer i Nettstedets egenskaper, funksjonalitet eller innhold. Vi forbeholder oss rett til etter eget skjønn å redigere eller slette alle dokumenter, opplysninger eller annet innhold på Nettstedet.

Vi tilsikrer eller garanterer ikke at Nettstedet vil være fritt for feil, virus eller komponenter som kan skade eieren, eller at feil vil bli rettet.

13. ETTERLEVELSE AV LOVBESTEMMELSER OG LOVVALG

Du må etterleve alle gjeldende lover og forskrifter i forbindelse med din bruk av Nettstedet og av Materialet som fremkommer på det.

Engelsk rett skal gjelde for denne Avtalen, og Avtalen skal fortolkes i henhold til engelsk rett. Enhver tvist som måtte oppstå av denne Avtalen, skal være undergitt engelske domstolers ikke-eksklusive jurisdiksjon.

14. KONTAKT OSS

Du kan kontakte oss ved å sende en e-post til:

legal@bookatable.com

eller ved å skrive til:

Livebookings Holdings Limited
5th Floor
Elizabeth House
39 York Road
London SE1 7NQ

Vi er et selskap registret i England og Wales med selskapsnummer 5398578 og vårt MVA-nummer er 882 5959 65.