Allmänna användningsvillkor för webbsajten

Datum för ikraftträdande; senaste ändring 08/2011

1. OM DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR

Välkommen till webbsajten Bookatable.com ("Sajten"). Sajten drivs av Livebookings Holdings Limited ("vi", "oss" eller "vår" medan "du" och "din" syftar på dig som användare av Sajten). I slutet av dessa Användningsvillkor återfinns våra kontaktuppgifter.

Dessa Användningsvillkor reglerar användningen av Sajten. För vissa funktioner på Sajten gäller dock särskilda, specifika villkor, och de omfattas inte av dessa allmänna Användningsvillkor. Dessa funktioner är följande:

(a)Om du lämnar ett gästomdöme via Bookatable, kan den personliga information du anger i samband med detta (såsom ditt namn eller dina personuppgifter) omfattas av företagets Privacy Policy. Vänligen säkerställ att du läst och förstått Privacy Policy innan du använder denna funktion.

(b) Om du gör en restaurangbokning med hjälp av Sajten, så gäller våra Bokningsvillkor. I Bokningsvillkoren finns viktig information om dina rättigheter och skyldigheter i relation till restaurangbokningar som du gör via Sajten, och upprättar ett bindande avtal mellan oss.

(c) Om du är restaurangägare och vill få din restaurang listad på Sajten, så omfattas vår inbördes relation av Bookatable Restaurant Agreement (som du får tillgång till i särskild ordning), förutom av dessa Användningsvillkor.

(d) Kampanjer som förekommer på Sajten emellanåt kan vara underställda egna särskilda villkor. När du deltar i sådana kampanjer måste du kontrollera om sådana villkor föreligger.

Dessutom omfattas all personlig information som du lämnar i samband med att du använder Sajten (exempelvis namn, adress, mejladress och andra kontaktuppgifter) av vår Sekretesspolicy, och där beskriver vi närmare hur vi förvaltar sådan personlig information.

2. FÖRBINDELSE

När du besöker Sajten samtycker du till dessa Användningsvillkor. Om du besöker Sajten genom att logga in via en tredjepartssajt (exempelvis Facebook eller Twitter), så gäller dessa Användningsvillkor för din användning av Sajten, och inte de användningsvillkor som gäller för ifrågavarande tredjepartssajt. Observera dock att användningsvillkoren för tredjepartssajten kan fortsätta att gälla om du fortsätter att använda tredjepartssajten parallellt med att du använder Sajten (t.ex. om funktioner på Sajten uppträder på eller inom ramen för tredjepartssajten). Om du inte samtycker till dessa Användningsvillkor bör du avstå från att använda Sajten. Du bör läsa igenom alla Användningsvillkor innan du börjar använda Sajten. Vid behov kan du spara och/eller skriva ut ett exemplar av dessa Användningsvillkor för framtida kontroll.

Dessa Användningsvillkor omnämns nedan tillsammans med vår Sekretesspolicy som "Avtalet". Avtalet , i förening med Bokningsvillkoren (i tillämpliga fall) utgör hela det avtal du och vi ingått. Om du är osäker på något av dess villkor kan du mejla eller skriva till oss på den adress som anges i slutet av dessa Användningsvillkor, så ska vi försöka besvara din förfrågan så snabbt som möjligt.

3. ÄNDRINGAR AV AVTALET

Från tid till annan kan vi komma att ändra villkoren för Avtalet. Varje gång vi gör en ändring kommer vi att uppdatera dessa Användningsvillkor så att du kan se att en ändring har gjorts. Varje viktig förändring kommer att omnämnas på Sajten, och du får ett meddelande i form av en anmälan och en länk till de nya avtalsvillkoren på vår hemsida, men du bör titta igenom dessa Användningsvillkor med jämna mellanrum så att du är medveten om eventuella ändringar som vi gjort. Om du använder Sajten efter det att ändringar har meddelats på detta sätt har du samtyckt till ändringarna. Om du inte samtycker till sådana ändringar bör du avstå från att använda Sajten.

4. TILLGÅNG TILL SAJTEN

Varje medgivande till att använda Sajten är tillfälligt, och vi förbehåller oss rätten att stänga eller ändra hela Sajten eller delar av den utan föregående meddelande. Vi kan från tid till annan göra ett avbrott i Sajtens tillgänglighet, för att genomföra akut eller planerat underhåll, eller av annat skäl, närhelst vi finner det påkallat. Tillgång till Sajten förutsätter att Internet är tillgängligt, och vi tar inget ansvar för att du eller allmänheten förhindras att nå Sajten på grund av omständigheter som vi inte rimligen kan kontrollera. Vi har rätt att utestänga dig från Sajten närhelst vi efter egen bedömning anser att du inte uppfyllt alla bestämmelser i detta Avtal, eller med några andra användningsvillkor eller regler som gäller tjänster eller funktioner som erbjuds via Sajten.

5. GODTAGBAR ANVÄNDNING

När du använder Sajten (också om du tillför innehåll i relation till listan eller ett omdöme om en restaurang), så samtycker du till att följa dessa Användningsvillkor och all tillämplig lagstiftning. Särskilt får du inte, om vi inte uttryckligen lämnat vårt skriftliga medgivande därtill:

1. använda Sajten på ett olagligt eller bedrägligt sätt eller i ett sådant syfte, eller införskaffa personlig identifierbar information, eller utge dig för att vara någon annan användare;

2. förändra vårt upphovsrättsligt skyddade material eller varumärke eller andra uppgifter om innehavarrätt, eller störa säkerhetsrelaterade funktioner på Sajten;

3. använda Sajten på något sätt för att manipulera eller förvränga eller påverka innehållet i något omdöme, beskrivning, betyg eller innehåll, eller göra något för att störa, skada eller upphäva någon del av Sajten eller de tjänster som den erbjuder;

4. använda Sajten för att skicka, medvetet ta emot, ladda upp/lägga ut eller ladda ned material som inte motsvarar de krav vi ställer på Sajtens innehåll;

5. använda Sajten för att sända eller underlätta sändandet av icke efterfrågat eller icke behörigt material i marknadsföringssyfte;

6. använda Sajten för att sända data, eller ladda upp data till Sajten, som innehåller virus, trojaner, maskar, tidbomber, tangentloggningsprogram, spionprogram, adware eller annat skadligt program eller liknande datakod som är avsedd att skada funktionen hos programvara eller maskinvara;

7. dekompilera eller disassemblera någon del av Sajten;

8. använda någon robot, spindel eller annan automatisk anordning, eller en manuell process, för att övervaka eller kopiera våra webbsidor eller innehållet på Sajten, eller använda programvara för nätövervakning för att fastställa arkitekturen hos eller avläsa användardata från Sajten; eller

9. bedriva någon verksamhet som begränsar eller inskränker någon annan användares användning eller åtnjutande av Sajten.

Du samtycker helt till att samarbeta med oss för att utreda varje misstänkt eller konstaterad aktivitet som innebär ett brott mot dessa Användningsvillkor. Vi kan nu eller i framtiden medge att du lägger ut, laddar upp, sänder igenom eller på annat sätt tillhandahåller via Sajten (metoderna sammanfattas nedan med ordet "skicka") meddelanden, texter, bilder, filer, grafik, fotografier, kommenterar, ljud, musik, video, information (exempelvis ditt namn och din mejladress) eller annat innehåll (innehållet sammanfattas nedan med ordet "Användarinnehåll"). Exempel på Användarinnehåll är varje kommentar, betyg eller omdöme om en produkt eller en leverantör, eller (om du är restaurangägare) varje uppgift eller beskrivning som du lägger ut på Sajten för att användas om din restaurang på listan på Sajten. Du samtycker till att inte skicka något Användarinnehåll som skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt eller patent, eller som utgör affärshemlighet eller på annat sätt omfattas av immateriella rättigheter, om inte respektive rättighetsinnehavare uttryckligen samtyckt till detta. Du samtycker till att ditt Användarinnehåll:

1. ska vara korrekt (när det uttrycker fakta), avspegla åsikter som verkligen är dina, och uppfylla alla tillämpliga lagar;

2. ska vara sanningsenligt, icke vilseledande och icke bedrägligt;

3. inte ska innehålla material som kan motivera skadestånd (t.ex. genom att förtala eller kränka någons privatliv eller liknande), oanständigt, anstötligt, hätskt eller provocerande;

4. inte ska främja sexuellt frispråkigt material eller våld, eller främja diskriminering på grund av ras, kön, religion, nationalitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder;

5. inte ska strida mot någon rättslig förpliktelse du har mot en tredje part, exempelvis enligt ett avtal eller en sekretessförbindelse;

6. inte ska vara hotfullt, inte inkräkta på någons privatliv, inte vara avsett att trakassera, uppröra eller genera någon annan;

7. inte ska ge intrycket att du är någon annan, inte ange någon annan identitet än din egen, och inte med orätt ge intryck av att härröra från någon annan;

8. inte argumentera för, främja eller medverka till någon olaglig gärning (t.ex. förbrytelser, upphovsrättsintrång, databrott eller liknande); och

9. ska uppfylla alla andra tillämpliga villkor, inklusive (bland annat) villkoren Shopzilla Review Terms and Conditions.

Vi har rätt att övervaka, redigera eller avlägsna eventuellt Användarinnehåll för att det strider mot bokstaven eller andan i dessa villkor, eller av annat lagligt skäl. Vi har dock ingen skyldighet att söka efter, redigera eller avlägsna Användarinnehåll oavsett orsak, inklusive (bland annat) brott mot dessa villkor.

6. LICENS FÖR ANVÄNDARINNEHÅLL

Vi hävdar inte äganderätt till ditt Användarinnehåll. Genom att skicka Användarinnehåll garanterar du dock att ägaren uttryckligen beviljat oss en global, royaltyfri, evig, oåterkallelig, enkel, överlåtbar och vidarelicensierbar rätt och licens att använda, återge, sprida, skapa härledda verk därav (t.ex. översättningar eller liknande), offentligen uppvisa/framföra, sända och publicera Användarinnehållet (i dess helhet eller delar därav), på ett sätt som vi enligt eget gottfinnande finner lämpligt för vår verksamhet. Oavsett ovanstående avstår du från alla så kallade "moraliska rättigheter" som du idag eller i framtiden har i någon jurisdiktion till Användarinnehållet.

7. FÖRTROENDE FÖR UTLAGD INFORMATION

Kommentarer, beskrivningar, omdömen och annat material om restauranger eller annat som läggs ut på Sajten är inte avsedda som råd, och ska inte ges full tilltro. Omdömen om restauranger som läggs ut på Sajten härrör från andra användare av Sajten, och även om vi anstränger oss för att övervaka innehållet i sådana omdömen, så kan vi inte garantera att de är korrekt eller på annat sätt uppfyller dessa Användningsvillkor. Omdömen är åsikter som uttrycks av ifrågavarande bedömare och inte av Bookatable eller något av våra koncernbolag, affärspartners, direktörer eller anställda, och vi tar därför inget ansvar för omdömenas korrekthet eller objektivitet eller för deras innehåll i övrigt. Om du känner oro för innehållet i något/några omdömen som lagts ut på Sajten, vänligen kontakta oss på någon av de adresser som återfinns sist i dessa Användningsvillkor. I den omfattning lagen medger friskriver vi oss helt från ansvar från följderna av att någon fäst tilltro till sådan information, och alla villkor, utfästelser eller garantier som på annat sätt kan uppfattas som underförstådda i detta Avtal är ogiltiga.

8. VÅRT MATERIAL

I enlighet med villkoren i detta Avtal ger vi dig en enkel, icke överlåtbar, återkallelig, begränsad rätt att ta del av, betrakta och skriva ut en kopia av Sajten och alla data, information, grafik, bilder, text och annat innehåll på Sajten ("Material") på en enda apparat, i full överensstämmelse med detta Avtal. Du får bara betrakta, skriva ut och använda Sajten och Materialet för egen, icke kommersiell användning. Vi förbehåller oss uttryckligen alla immateriella rättigheter till Sajten och Materialet, och din användning av Sajten och Materialet omfattas av följande inskränkningar: Du får inte

(a) avlägsna någon markering av upphovsrätt eller annan äganderätt som finns i Materialet;

(b) ändra Materialet på något sätt eller återge eller offentligt visa, framföra eller sprida Materialet i offentligt eller kommersiellt syfte;

(c) överlåta Materialet till någon annan person;

(d) använda Material från Sajten på ett sätt som kan innebära intrång i någon immateriell rättighet eller äganderätt som vi eller någon tredje part innehar; eller

(e) återge, ändra, uppvisa, framföra, publicera, sprida, sända, sammanställa eller meddela allmänheten eller tredje part eller utnyttja Sajten och/eller Materialet på något sätt utan att först ha fått vårt skriftliga medgivande därtill.

9. VARUMÄRKEN

Vi förbehåller oss uttryckligen alla rättigheter till domännamnet www.bookatable.com, varumärket 'BOOKATABLE', tillhörande logotyp och alla närliggande servicemärken, handelsnamn eller andra varumärken som hänför sig till våra produkter och tjänster. Andra varumärken, produkter och företagsnamn som omnämns på Sajten kan vara varumärken som tillhör sin respektive ägare eller licenstagare, och rättigheterna till dessa märken förbehålls uttryckligen för respektive ägare eller licenstagare.

10. LÄNKAR TILL SAJTEN

Du får länka till vår hemsida, om du gör detta på ett öppet och lagligt sätt som inte skadar vårt rykte eller drar nytta av vårt rykte. Du får inte länka till Sajten på ett sätt som antyder att det föreligger någon form av anknytning, godkännande eller tillstyrkande från vår sida, när detta inte är fallet. Du får inte avlägsna eller skymma, genom placering av ramar eller på annat sätt, annonser, upphovsrättsinformation eller annan information som meddelas på Sajten. Sajten får inte visas i ram på någon annan sajt. För att undvika tvivel får du inte länka till Sajten från en länkande sajt som innehåller pornografiskt eller olagligt innehåll eller innehåll som är anstötligt, trakasserande eller på annat sätt förkastligt. Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande dra in rätten att länka till Sajten.

11. TREDJEPARTSSAJTER OCH DERAS INNEHÅLL

Sajten och / eller Materialet kan innehålla länkar till tredjepartssajter. Om du väljer att besöka en tredjepartssajt gör du detta på egen risk. Vi ansvarar inte för innehållet, korrektheten eller åsikterna som framläggs på sådana sajter. Länkarna avspeglar inte att vi eller Sajten är förknippad med eller anknuten till sådana sajter. Tredjepartsinnehåll kan förekomma på Sajten, eller kan vara nåbart via länkar från Sajten. Vi ansvarar inte och står inte till svars för sådant innehåll.

12. FRISKRIVNINGAR

I den omfattning lagen medger friskriver vi oss helt från alla garantier, villkor och utfästelser som annars kan uppfattas som underförstådda enligt lag i relation till Sajten och Materialet. Inget i detta Avtal friskriver oss från ansvar för:

(a) dödsfall eller personskada som uppstår på grund av försumlighet;

(b) bedräglig och avsiktlig oriktig framställning; och/eller

(c) annat som vi enligt engelsk lag inte kan friskriva oss ifrån helt eller delvis. Vi står inte till svars enligt detta Avtal för några indirekta skador eller följdskador , oavsett om dessa orsakas av avtalsbrott, garantibrott, skadevållande (inklusive försumlighet) eller annat, även om vi fått upplysning om att sådana skador kan uppkomma. Materialet kan innehålla faktafel och skrivfel. Vi garanterar inte att Materialet är korrekt och fullständigt. Varje tilltro till en sådan åsikt, råd, uttalande eller annan information sker på din egen risk. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande korrigera eventuella fel eller utelämnanden på Sajten, och att när som helst göra ändringar av funktioner eller innehåll på Sajten. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande redigera eller avlägsna varje dokument, information eller annat innehåll på Sajten. Vi påstår inte och garanterar inte att Sajten är felfri, virusfri eller fri från komponenter som kan skada ägaren, eller att brister kommer att avhjälpas.

13. LAGENLIGHET OCH TILLÄMPLIG LAG

I samband med att du använder Sajten och Materialet ska du följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser. Detta Avtal är underställt engelsk och walesisk lag , och detta Avtal ska tolkas enligt engelsk lag. Varje tvist som uppstår i samband med detta Avtal ska underställas engelska domstolars icke-exklusiva jurisdiktion.

14. KONTAKTA OSS

Du kan kontakta oss genom att mejla till:

general@bookatable.com

eller genom att skriva brev till oss på adressen:

Bookatable.com
Norrlandsgatan 14
111 43 Stockholm, Sweden

Vi är ett bolag som registrerats i England och Wales med bolagsnumret 5398578, och vårt VAT-nummer är 882 5959 65.