Juridisch

Voorwaarden voor gebruik

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

Ingangsdatum en het laatst bewerkt op 08 / 2011
 

1. OVER DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Welkom op de Bookatable.com website (de "Website"). De website wordt verzorgd door Livebookings Holdings Limited ("ons", "wij" of "ons" in het kort, en "u" en "uw" u als gebruiker van onze website betekent). U vindt onze contactgegevens aan het einde van deze Gebruiksvoorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de website. Op bepaalde functies van de website zijn echter, naast de zojuist genoemde Gebruikersvoorwaarden, aparte specifieke bepalingen en voorwaarden van toepassing. Deze zijn als volgt: 


a) Als u via de Website een restaurant reserveert, dan zijn onze Algemene Reserveringsvoorwaarden van toepassing. Deze Algemene Reserveringsvoorwaarden geven belangrijke informatie over uw rechten en plichten ten aanzien van reserveringen welke gemaakt zijn met behulp van de website en zij vormen een bindende overeenkomst tussen u en ons. 

b) Als u de eigenaar van een restaurant bent en u wilt uw restaurant vermeld zien op de Website, dan zal onze relatie met u worden onderworpen aan de Bookatable Restaurant-overeenkomst (die zal apart aan u ter beschikking worden gesteld) in aanvulling op deze gebruiksvoorwaarden. 

c) Promoties of prijs give-aways op de website van tijd tot tijd kunnen onderhevig zijn aan hun eigen specifieke voorwaarden. Kijk uit voor de details van deze bepalingen en voorwaarden bij het invoeren van dergelijke acties. 

Daarnaast wordt alle persoonlijke informatie die u verstrekt gedurende uw gebruik van de Website (zoals uw naam, e-mail adres, adres en andere contactgegevens) geregeld door onze privacybeleid, welke gedetailleerd beschrijft hoe wij uw persoonlijke informatie verwerken. 
 

2. AANVAARDING VAN DE OVEREENKOMST

Wanneer u toegang heeft tot de website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Verkrijgt u toegang tot de Website door in te loggen op een website van derden (zoals Facebook of Twitter), dan zullen deze Gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van de Website, met uitsluiting van de voorwaarden welke van toepassing zijn op het gebruik van betreffende websites van derden. Houd er echter rekening mee dat de voorwaarden die op de website van derden van toepassing zijn mogelijk van toepassing blijven tijdens uw gebruik van desbetreffende sites, gedurende uw gebruik van onze Website (bijv. als de functionaliteit van deze website lijkt binnen of wordt omlijst door de site van de derde partij). 

Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de website. U wordt aangeraden voorafgaande aan uw gebruik van de Website de Gebruiksvoorwaarden goed door te lezen. Indien nodig, aarzel dan niet om een kopie van deze Gebruiksvoorwaarden voor toekomstig gebruik op te slaan en/of uit te printen. 

De Gebruiksvoorwaarden zullen, tezamen met onze Privacy Policy, worden aangeduid als de "Overeenkomst". Deze overeenkomst, samen met de Algemene Reserveringsvoorwaarden (indien van toepassing), vormt de gehele overeenkomst tussen u en ons. Als u onzeker bent over een van de voorwaarden, e-mail of schrijf ons op het adres vermeld aan het einde van deze Gebruiksvoorwaarden en wij zullen proberen zo snel mogelijk te reageren op uw vraag. 
 

3. WIJZIGINGEN AAN DEZE OVEREENKOMST

Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in de voorwaarden van deze overeenkomst. Elke keer als we een verandering aanbrengen, zullen we een update maken van de datum van de gebruiksvoorwaarden, zodat u kunt zien wanneer desbetreffende veranderingen zijn aangebracht. Elke materiële wijziging zal worden geplaatst op onze website en zal u ter kennis worden gebracht door middel van een bericht en links naar de nieuwe voorwaarden van de overeenkomst op onze website, maar bekijkt u deze gebruiksvoorwaarden regelmatig om u zelf ervan te verzekeren dat op de hoogte bent van eventuele door ons aangebrachte wijzigingen. Als u de website gebruikt nadat de wijzigingen zijn meegedeeld, betekent dat dat u akkoord gaat met desbetreffende aangebrachte wijzigingen. Gaat u niet akkoord met de wijzigingen, dan dient u de Website niet gebruiken. 
 

4. TOEGANG TOT ONZE WEBSITE

De toegang tot onze website is op tijdelijke basis toegestaan en we behouden ons het recht deze toegang in te trekken of te wijzigen aan een of alle van de website zonder voorafgaande kennisgeving. Wij kunnen mogelijk de toegang tot de Website periodiek tijdelijk staken in verband met het uitvoeren van nood- of geplande onderhoudswerkzaamheden of om enig andere reden op elk gewenst moment. De toegang tot onze website is afhankelijk van de beschikbaarheid van het wereldwijde web en wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor het onvermogen van u of van het publiek in het algemeen om onze website te openen welke voortvloeit uit omstandigheden buiten onze redelijke controle. 

Wij hebben het recht om uw toegang uit te schakelen op elk gewenst moment indien, naar onze mening, u er niet in geslaagd bent te voldoen aan de bepalingen van deze overeenkomst, of met de voorwaarden van elke andere gebruiksvoorwaarden of beleid dat van toepassing is op diensten of functies welke worden aangeboden via de website. 
 

5. AANVAARDBAAR GEBRUIK

Wanneer u gebruik maakt van de Website (waaronder het toevoegen van inhoud met betrekking tot de opname of herziening van een restaurant), gaat u ermee akkoord te voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden en met alle toepasselijke wetgeving. In het bijzonder, tenzij uitdrukkelijk door ons schriftelijk toegestaan , mag u niet: 

1. gebruik maken van onze website op een onwettige of frauduleuze wijze of voor dergelijke doeleinden, om persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen, of om andere gebruikers te imiteren; 

2. wijzigingen aan te brengen in ons copyright / handelsmerk of andere eigendomsrechten of de security-gerelateerde functies van onze website te verstoren; 

3. gebruik maken van onze website om, op enigerlei wijze, recensies, beschrijvingen, waarderingen of inhoud te manipuleren of te vervalsen, of afbreuk te doen aan de integriteit en de nauwkeurigheid dan wel enige actie te ondernemen om onze Website te verstoren, te beschadigen of de aangeboden functies of diensten op de Website te verstoren; 

4. gebruik maken van onze website om enig materiaal dat niet voldoet aan onze content normen te verzenden, bewust te ontvangen, te uploaden / posten, te downloaden; 

5. gebruik maken van onze website om de verzending van ongevraagde of ongeoorloofde reclame of promotiemateriaal te verzenden of te vergemakkelijken; 6.gebruik maken van onze website om alle gegevens te verzenden of te uploaden naar onze website, welke virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of soortgelijke computer codes bevatten welke ontwikkelt zijn om negatieve invloed uit te oefenen op de werking van computersoftware of hardware; 

7. onze Website decompileren, reverse engineering of enig deel van onze website uit elkaar halen; 

8. door middel van het gebruik van een robot, een spider of een ander automatisch apparaat of manueel proces om onze webpagina's of de inhoud op onze website te controleren of te kopiëren, of om door middel van het gebruik van netwerk-monitoring software architectuur te bepalen of het gebruik gegevens te extraheren uit onze website, of

9. handelingen te verrichten die een andere gebruiker in het gebruiken of genieten van onze Website beperkt of verhindert. 

U stemt ermee in om volledig samen te werken met ons om elk vermoeden van of werkelijke activiteit die in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden te onderzoeken. 

We kunnen u nu of in de toekomst toestaan om berichten, tekst, afbeeldingen, bestanden, afbeeldingen, foto's, opmerkingen, geluiden, muziek, video's , informatie (bijvoorbeeld uw naam, e-mail adres, enz.) en andere inhoud (gezamenlijk "User Content") te plaatsen, uploaden, door middel van verzenden of anderszins aan te bieden via onze website (collectief, "submit"). Bijvoorbeeld, opmerkingen, beoordelingen of recensies van een product of van een handelaar, of (als u een restaurant-eigenaar bent) details of beschrijvingen welke gebruikt worden bij de vermelding van uw restaurant op de Website, die u post via onze website is uw gebruikersnaam inhoud. 

U stemt ermee in om Gebruikersinhoud beschermd door auteursrecht, merkenrecht, octrooien, handelsgeheimen, morele rechten, of ander intellectueel eigendom of bedrijfseigen recht niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de betreffende rechter in te dienen. U gaat ermee akkoord dat uw gebruikersinhoud: 

1. nauwkeurig is (waar feiten worden vermeld), meningen weergeeft die er door uzelf op na worden gehouden, en voldoet aan alle van toepassing zijnde wetten; 

2. eerlijk is, niet-misleidend en niet-bedriegend; 

3. geen materiaal bevat dat onrechtmatig (bijvoorbeeld materiaal welke de privacy van een persoon belastert of aantast, enz.), obsceen, beledigend, haatdragend of opruiend is; 

4. geen seksueel expliciet materiaal of geweld bevordert dan wel discriminatie op grond van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd steunt; 

5. niet in strijd is met de wettelijke plicht die u dient na te komen aan een derde partij, zoals een contractuele verplichting of een plicht van vertrouwen; 

6. niet bedreigend is, geen misbruik maakt van iemand anders zijn privacy of deze aantast, noch voorzien is van een intentie om een andere persoon lastig te vallen, overstuur te maken of in verlegenheid te brengen; 

7. niet zal worden voorzien van een intentie om u voor te doen als iemand anders, om een onjuiste voorstelling te geven van uw identiteit of verwantschap met een persoon, of ten onrechte de indruk wekt dat uw gebruikersinhoud afkomstig is van iemand anders; 

8. geen voorstander zal zijn van een onrechtmatige daad, een dergelijke daad zal bevorderen of hier bijstand aan zal verlenen (bijvoorbeeld strafbare feiten, schending van het auteursrecht, computer misbruik, enz.), en

9. zal voldoen aan alle andere toepasselijke bepalingen of voorwaarden, inclusief (zonder beperking) de Shopzilla Recensie Voorwaarden. 

Wij kunnen Gebruikersinhoud controleren, bewerken of verwijderen wegens schending van letter of geest van deze voorwaarden, dan wel om enige andere wettige reden. Wij zijn echter niet verplicht om, om welke reden dan ook, naar Gebruikersinhoud te zoeken, deze te bewerken of te verwijderen, waarbij we op generlei wijze aan deze voorwaarden gehouden zijn. 
 

6. GEBRUIKER CONTENT LICENTIE

Wij eisen de eigendom van uw Gebruikerscontent niet op. Echter, door het aanbrengen van Gebruikersontent verleent u ons het recht, dan wel garandeert u dat de eigenaar van de content dit uitdrukkelijk heeft verleend, op wereldwijde, royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve, volledig sublicentieerbare en overdraagbare recht alsook toestemming om Gebruikerscontent (geheel of gedeeltelijk) te gebruiken, reproduceren, verspreiden, daarvan afgeleid creatief werk te vervaardigen (bijv. vertalingen, etc.), publiekelijk te tonen/uit te voeren, door te sturen en te publiceren, naar ons eigen goeddunken, als passend geacht in het kader van onze (zakelijke) andere activiteiten. Niettegenstaande het voorgaande, doet u afstand van willekeurig welke aanspraak die u nu of in de toekomst onder welke wetgeving dan ook zou kunnen maken op "morele rechten" oftewel "droit moral" met betrekking tot de Gebruikerscontent. 
 

7. VERTROUWEN OP GEPLAATSTE INFORMATIE

Commentaar, restaurantbeschrijvingen, recensies en andere materialen die op onze website zijn geplaatst, zijn niet bedoeld als advies waarop kan worden afgegaan. Wij spannen ons in om de inhoud van deze recensies van restaurants die op deze website door andere gebruikers van de website zijn geplaatst bij te houden, maar wij kunnen niet garanderen dat ze accuraat zijn of op andere wijze voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden. Individuele beoordelingen betreffen alleen het advies van de relevante individuele recensent en niet van Bookatable of een van onze filialen, business partners, bestuurders of werknemers, en dienovereenkomstig nemen wij geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, objectiviteit of de inhoud van dergelijke evaluaties. 

Als u zich zorgen maakt over de inhoud van de recensie op deze website, neemt u dan contact met ons op via de adressen genoemd aan het einde van deze Gebruiksvoorwaarden. 

Voor zover toegestaan door de wet, wijzen wij alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die voortvloeit uit enig vertrouwen op dergelijke informatie af. Alle voorwaarden, verklaringen, voorwaarden of waarborgen die anders zouden worden geïmpliceerd in deze overeenkomst worden hierbij uitgesloten. 
 

8. ONZE MATERIALEN

Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze overeenkomst, verlenen wij u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepbaar, beperkt recht op toegang tot, bekijken en afdrukken van een exemplaar van deze website en alle gegevens, informatie, software afbeeldingen, foto's, tekst, berichten en andere content op de Website, ("Materialen") op één enkel apparaat, overeenkomstig deze Overeenkomst. 

U mag de Website alleen bekijken, afdrukken en gebruik maken van de materialen voor uw eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Wij behouden ons uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten voor. Het gebruik van de Website en Materialen is onderworpen aan de volgende beperkingen. U mag niet (a)enig auteursrecht of andere eigendomsrechten van het materiaal verwijderen, (b) de Materialen op enigerlei wijze reproduceren of openbaar ten toon te stellen, verspreiden of anderszins gebruiken voor enig publiek of commercieel doel; (c) de materialen overdragen aan een andere persoon, (d) Materialen van de website gebruiken op een manier dat alle auteursrechten,( intellectuele) eigendomsrechten of eigendomsrecht van derden inbreuk kunnen maken, of (e)reproduceren, wijzigen, weergeven, uitvoeren, publiceren, distribueren, verspreiden, uitzenden, frame, meedelen aan het publiek of circuleren aan een derde partij of misbruik maken van deze Website en / of de materialen op enigerlei wijze; zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 
 

9. MERKEN

Wij behouden ons uitdrukkelijk alle rechten voor met betrekking tot de domeinnaam www.bookatable.com, het merk 'BOOKATABLE', het logo en alle andere diensten in verband met merken, handelsnamen of andere merken met betrekking tot onze producten en diensten. Andere merken, producten en bedrijfsnamen vermeld op de website kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars of licentiegevers en de rechten van deze merken zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan de respectievelijke eigenaars of licentiegevers. 
 

10. LINKS NAAR ONZE WEBSITE

U kunt een link naar onze homepage gebruiken, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en die onze reputatie niet beschadigt of daarvan gebruik maakt. U mag geen gebruik maken van de link naar onze website op een zodanige wijze dat iedere vorm van samenwerking, goedkeuring of onderschrijving van onze kant, waar niet aanwezig, te suggereren. Men mag niet advertenties, auteursrechtvermeldingen, of andere informatie gepubliceerd op de website door framing of op een andere wijze verwijderen of onleesbaar maken. Onze website mag niet worden ingelijst op een andere site. 

Om te voorkomen dat enige twijfel ontstaat moet men niet onze website bezoeken vanaf een door te linken site die illegaal materiaal of enig materiaal dat iedere volwassene als beledigend, intimiderend of anderszins aanstootgevend kan ondervinden, bevat. 

Wij behouden ons het recht voor toestemming zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. 
 

11. DERDEN EN INHOUD

Onze Website en / of de materialen kan/kunnen links bevatten naar websites van derden. Als u besluit een site van derden te bezoeken, doet u dit op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, de nauwkeurigheid of meningen op dergelijke websites. Links houden niet in dat wij of deze website zijn aangesloten of verbonden zijn met dergelijke sites. Inhoud van derden kan op de website voorkomen of kan toegankelijk worden via links van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud ervan. 
 

12. UITSLUITINGEN EN DISCLAIMERS

Voor zover toegestaan door de wet, sluiten wij alle garanties, voorwaarden en verklaringen die anders zouden worden geïmpliceerd dan door de wet met betrekking tot deze Website en de materialen uit. 

Niets in deze Overeenkomst sluit onze aansprakelijkheid uit voor: (a) dood of persoonlijk letsel als gevolg door nalatigheid, (b) frauduleuze voorstelling van zaken, en / of (c) iets anders dat niet kan worden uitgesloten of beperkt door ons onder Engels recht. 

Wij zijn niet aansprakelijk onder deze Overeenkomst voor enige indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade of op basis van contractbreuk, inbreuk op garantie, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. 

Het materiaal kan onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten. We geven geen garantie voor de juistheid of volledigheid van de materialen. Elk vertrouwen in dergelijke opinie, advies, verklaring, of andere informatie is op eigen risico. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, eventuele fouten of weglatingen in enig deel van de website te corrigeren en eventuele wijzigingen aan te brengen in de functies, de functionaliteit of de inhoud van de website op elk gewenst moment. Wij behouden ons het recht voor naar eigen goeddunken informatie of andere content op de website te bewerken of te verwijderen. 

Wij geven geen garantie dat de Website vrij is van fouten, vrij is van virussen of schadelijke componenten, of dat defecten door de eigenaar zullen worden gecorrigeerd. 
 

13. NALEVING VAN DE WET EN TOEPASSELIJK RECHT

U dient te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving in verband met uw gebruik van de Website en de materialen die worden weergegeven op de website. 

De wetten van Engeland en Wales zijn van toepassing op deze overeenkomst en deze overeenkomst mag worden uitgelegd naar Engels recht. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zijn onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken. 
 

14. CONTACT

U kunt contact met ons opnemen door een email te sturen naar: 

legal@bookatable.com

Of door te schrijven naar: 

Livebookings Holdings Limited
5th Floor
Elizabeth House
39 York Road
London SE1 7NQ

Wij zijn een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 5398578 bedrijf en ons BTW-nummer is 882 5959 65.