Juridiske Saker

Vilkår og betingelser

Innledning

Denne bordbestillingstjenesten (tjenesten) drives av Bookatable AB, et datterselskap av Livebookings Holdings Limited, (omtales i denne avtalen som Bookatablevioss eller vår). Bookatable er registrert i England og Wales under selskapsnummer 5398578, og vår registrerte adresse er 7 Soho Square, London, W1D 3QB, UK. Vårt merverdiavgiftsnummer er 882 5959 65.

Det følgende er de vilkår som gjelder din bruk av tjenesten, som leveres av Bookatable på vegne av restaurantene i Bookatable Network enten via webområdet til restauranten du bestiller bord hos (en restaurant) eller via webområdet til en tredjepart (en bookingpartner).

Bruk av tjenesten anses som en stilltiende aksept av disse vilkårene (brukervilkårene).

Bestillingen

Vær oppmerksom på at måltidet du bestiller bord for via denne tjenesten, leveres av restauranten direkte og ikke av Bookatable. Ved å bruke tjenesten til å bestille bord på en restaurant inngår du derfor en direkte kontrakt med den aktuelle restauranten, og Bookatable har ingen tilknytning til denne kontrakten.

For å foreta en bestilling via tjenesten må du ha rettsevne til å gjøre dette, og du er økonomisk ansvarlig for alle transaksjoner som foretas i ditt navn. Du må påse at all informasjon du oppgir, er sann og korrekt. Når du bestiller bord på en restaurant, betyr det at du må betale restauranten etter at du har spist, med mindre det går klart frem ved bestilling, at betaling må skje på forhånd.

Når du bruker tjenesten til å bestille bord på en restaurant, gir du den aktuelle restauranten tilbud om å godta din bestilling. Bestillingen er ikke fullført eller rettslig bindende før du har mottatt en bekreftelse fra restauranten via e-post, hvor de godtar bestillingen. 

Hvis du ønsker å avbestille bestillingen, kan du klikke på koblingen i bestillingsbekreftelsen eller ta direkte kontakt med restauranten. Kontaktinformasjon står oppgitt i e-posten med bekreftelsen.

Sørg for å møte opp i god tid, og ta med en kopi av bestillingsbekreftelsen. Hvis du har betalt på forhånd, må du også ta med kreditt-/debitkortet du brukte til å betale for bestillingen. 

Hvis du ikke møter opp på restauranten til avtalt tid, kan dette føre til at restauranten belaster deg med et uteblivelsesgebyr. Hvorvidt kortet ditt blir debitert med et avbestillingsgebyr eller uteblivelsesgebyr er opp til restauranten. 

Vi forbeholder oss retten til å avbestille en bestilling, men du vil selvsagt ikke være erstatningsansvarlig for dette. Vi har til enhver tid og uavhengig av årsak, rett til å kansellere, begrense, utsette eller avslutte din tilgang til enkelte av eller alle våre tjenester uten forhåndsvarsel, hvis vi tror at du misbruker bestillingstjenesten eller hvis du har brutt noen av disse brukervilkårene.

Ettersom kontrakten inngås direkte med restauranten, må eventuelle spørsmål angående bestillingen rettes til den aktuelle restauranten via kontaktinformasjonen som står oppgitt i e-posten med bestillingsbekreftelsen.

Vi forbeholder oss retten til å deaktivere din tilgang til tjenesten, og eventuelt trekke tilbake bruker-IDen og passordet du har fått tildelt, hvis du etter vår mening har brutt noen av vilkårene i denne avtalen.

Ytterligere vilkår

I tillegg til disse brukervilkårene kan din bruk av restaurantens eller en bookingpartners webområde eller andre tjenester og produkter som tilbys av restaurantene og bookingpartnerne i Bookatable Network, til tider også være underlagt ytterligere vilkår fra restaurantene og/eller bookingpartnerne. Slike vilkår gjelder i tillegg til, men er ingen erstatning for, disse brukervilkårene. Sørg for å lese gjennom slike vilkår før du tar i bruk webområdet og/eller kjøper tjenesten og produktene som tilbys av restaurantene og bookingpartnerne.

Personopplysninger

Før du kan ta i bruk tjenesten, må du registrere enkelte opplysninger, for eksempel navn, e-postadresse og, enkelte ganger, et passord. De registrerte opplysningene og eventuelle personopplysninger du oppgir, vil bli brukt i samsvar med disse brukervilkårene og personvernvilkårene for den aktuelle restauranten og/eller bookingpartneren, der det er aktuelt.

Vi kan komme til å bruke dine personopplysninger for å sende deg e-post og/eller tekstmeldinger for å bekrefte bestillinger, samt forespørsler om feedback vedr. bruk av tjenesten. Hvis du merker av for dette alternativet når du foretar bestillingen, kan du dessuten få tilsendt informasjon og spesielle tilbud for fremtidige bestillinger eller produkter, eller tilbud som til tider sendes ut av restaurantene og/eller bookingpartnerne. 

Det er ditt ansvar å sørge for at alle personopplysninger du oppgir er korrekte og oppdatert. Passordet er konfidensielt og må ikke oppgis til noen andre. 

Informasjonskapsler

I likhet med andre kommersielle webområder bruker denne tjenesten informasjonskapsler (”cookies”) og webserverlogger som innhenter informasjon om hvordan du bruker tjenesten, slik at vi kan forbedre den. Informasjon som innhentes via informasjonskapsler og webserverlogger, er for eksempel dato og klokkeslett for besøk på webområdet, hvilke sider du har besøkt, hvor lenge du brukte tjenesten og hvilke webområder du besøkte før og etter at du brukte tjenesten. Informasjonskapslene innhenter ikke personopplysninger, og vi lagrer i prinsippet ikke personopplysninger som vi får tilgang til gjennom informasjonskapslene.

Tilgjengelighet for tjenesten

Tilgang til tjenesten tilbys på midlertidig basis, og vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake eller endre tjenesten uten varsel. 

Vi kan derfor ikke holdes ansvarlige for forstyrrelser i eller mangel på tilgang til tjenesten utover det som kreves av loven.

Du har selv ansvar for å sørge for at alt teknisk utstyr osv. som kreves for å få tilgang til tjenesten, er i orden. Du er dessuten ansvarlig for å sikre at alle personer som gis tilgang til tjenesten via din Internett-forbindelse og med dine kontoopplysninger, er kjent med brukervilkårene og handler i tråd med dem. 

Bruksbegrensninger

Alle opphavsrettigheter, databaserettigheter, varemerker, åndsverksrettigheter og annen eiendomsrett som oppgis i tjenesten, og alt innhold som gjøres tilgjengelig for deg gjennom tjenesten, tilhører oss eller de aktuelle lisensgiverne. Alle slike rettigheter er gitt med enerett. 

Du godtar å bruke tjenesten på en slik måte at den (verken hele eller deler av den) ikke forstyrres, skades, gjøres mindre effektiv eller forringes på andre måter eller kommer i konflikt med gjeldende lover.

Sikkerhet

Selv om vi har svært høye sikkerhetsstandarder, kan overføring av informasjon via Internett aldri være helt sikkert. Vi vil gjøre vårt beste for å beskytte dine personopplysninger, men gir ingen garantier for data som overføres til tjenesten. All overføring av informasjon skjer på egen risiko. Personopplysninger som mottas, behandles i tråd med våre strenge prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner, for å forhindre uautorisert tilgang til opplysningene.

Vårt ansvar

Ingen av disse brukervilkårene unntar oss vårt ansvar ved dødsfall eller personskader som skjer som følge av uaktsomhet eller svindel.

Vi tar ikke ansvar for tap, skader eller kostnader som oppstår eller pådras som følge av virus eller annen infisering som du eller datamaskinen påføres gjennom tilkobling til eller bruk av tjenesten.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for all tillit som tillegges innholdet i tjenesten, i den grad dette tillates i gjeldende lov. Du bærer selv hele risikoen for informasjonsinnhold og -nøyaktighet og innholdet i tjenesten.

I den grad det tillates i gjeldende lov fraskriver vi oss ethvert ansvar knyttet til bruk av:

• tjenestene og produktene som tilbys av restauranten og/eller bookingpartnerene, samt
• restaurantens og/eller boookingpartnerens manglende evne til å tilby de aktuelle tjenestene eller produktene, enten helt eller delvis 

I den grad det tillates i gjeldende lov fraskriver vi oss uttrykkelig alle uttalte og impliserte garantier og vilkår, inkludert, men ikke begrenset til, impliserte garantier og vilkår for tilfredsstillende kvalitet og egnethet for et bestemt formål. Vi kan ikke holdes ansvarlige for skader som oppstår som følge av bruk av tjenesten (inkludert programvare og systemer som brukes for å få tilgang til tjenesten), inkludert, men ikke begrenset til skader på datamaskin, programvare, system og bærbare enheter som brukes for å få tilgang til tjenesten. 

Vi kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for følgefeil, tilfeldige eller dokumenterte skader, ei heller for tap av fortjeneste, avbrudd i forretningsvirksomhet, tap av forretningsinformasjon eller data eller tap av fordeler knyttet til din bruk eller manglende bruk av våre tjenester.

Endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre disse brukervilkårene uten varsel. Bruk av tjenesten etter en slik endring, anses som en godtakelse av endringen.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Det engelske rettsapparatet har jurisdiksjon over eventuelle krav som oppstår i tilknytning til bruk av tjenesten. Disse brukervilkårene er underlagt engelsk lovgivning.

Varemerker

Bookatable og Bookatable Network er registrerte eller uregistrerte varemerker for Livebookings Holdings Limited. Alle andre varemerker som nevnes i våre tjenester, tilhører de respektive eierne. Det gis ingen tillatelser til bruk av varemerkene, og en slik bruk kan utgjøre et brudd på våre rettigheter eller rettighetene til den aktuelle eieren.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om innholdet i disse brukervilkårene, kan du kontakte oss på www.bookatable.com.

Takk for at du bruker tjenesten.

Personvern

PERSONVERNREGLER FOR NETTSTED

Ikrafttredelsesdato og dato for siste endring 08 / 2011
 

Innledning

Livebookings Holdings Limited, med forretningskontor i 6. etasje, 7 Soho Square, London, W1D 3QB +44 (0)20 7199 4300 (forkortet “oss” “vi” eller “vår”) forplikter oss til å beskytte våre brukeres personopplysninger på www.bookatable.com (“Nettstedet”).

Disse personvernreglene (”Personvernreglene”) redegjør for våre retningslinjer når det gjelder opplysninger du måtte gi oss (eller som vi måtte innhente fra deg) når du besøker Nettstedet eller bruker visse tjenester som tilbys via Nettstedet. Alle slike opplysninger vil bli brukt i samsvar med de tillatelser du gir og i samsvar med UK Data Protection Act. Vi er databehandler i lovens forstand. 

Sammendrag av de viktigste prinsippene

Nedenfor finner du et sammendrag av de viktigste punktene i våre Personvernregler, slik at du kan få en rask forståelse av hvordan vi bruker opplysninger fra deg og hvordan de er beskyttet. For ytterligere informasjon om disse punktene, ber vi deg lese resten av disse Personvernreglene i sin helhet. 

• Vi innhenter normalt to typer av opplysninger om deg: (1) opplysninger gitt av deg som identifiserer deg personlig (så som ditt navn, e-postadresse eller kontaktopplysninger), og (2) opplysninger som ikke identifiserer deg, men som er relevante for din bruk av Nettstedet (så som sider som er besøkt på vårt Nettsted og dato og tider for dine besøk). 

• Opplysningene lagres på sikre servere i Irland. Hvis denne lokaliseringen endres, vil vi oppdatere disse Personvernreglene tilsvarende. 

• Vi bruker opplysningene for å gjøre Nettstedet tilgjengelig for deg, huske hva du foretrekker, forenkle restaurantbestillinger, foreta salgsfremmende tiltak eller loddtrekning om premier som du har meldt deg på, overvåke trafikken på Nettstedet og hvordan det fungerer, og for å kontakte deg med informasjon om våre tjenester og våre forretningspartneres tjenester (når du har gitt oss tillatelse til å gjøre det). 

• Vi kan gi opplysninger om deg videre til våre utvalgte forretningspartnere for ovennevnte formål (f eks til restauranten der du ønsker å foreta en bestilling), og til visse andre tredjeparter under de omstendigheter som er nærmere beskrevet i de fullstendige Personvernreglene nedenfor. 

• Vårt Nettsted benytter informasjonskapsler (såkalte cookies), men du kan fjerne dem ved å justere innstillingene i din nettleser. 

• Vi kan til enhver tid oppdatere disse Personvernreglene for å vise endringer i vår forretningspraksis og/eller gjeldende lover og forskrifter. Du bør kontrollere Personvernreglene regelmessig for eventuelle oppdateringer. 

• Hvis du har spørsmål eller kommentarer i forbindelse med vår praksis når det gjelder personopplysninger, kan du sende oss en e-post på privacy@bookatable.com

Våre Personvernregler er ment å skulle hjelpe deg til å foreta informerte beslutninger når du bruker vårt Nettsted og våre tjenester. Vi ber deg bruke litt tid på å lese og forstå reglene i sin helhet. 
 

Hvilke opplysninger innhenter vi?

Opplysninger vi innhenter faller i to kategorier (sammen kalt “Opplysningene”): 

a) Personlige opplysninger, slik som ditt navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, alder og e-postadresse som du gir oss når du registrerer deg eller når du sender oss en e-post (”Personlige opplysninger”), og

b) Opplysninger om nettstedbruk – vårt Nettsted anvender en standardteknologi kalt informasjonskapsler (”cookies”), se forklaring nedenfor om ”Hva er informasjonskapsler”, og serverlogger for å innhente informasjon om hvordan vårt Nettsted brukes. Opplysninger innhentet ved hjelp av informasjonskapsler og serverlogger kan omfatte dato og tid for besøk, hvilke sider du har sett på, den tid som er brukt på vårt Nettsted og de nettsteder som er besøkt rett før og rett etter vårt Nettsted. Vårt Nettsted bruker også din datamaskins IP-adresse for å gjenkjenne din geografiske lokalisering, slik at vi kan gi deg innhold og språk tilpasset lokaliseringen (”Opplysninger om bruk av Nettstedet”). 
 

Ditt samtykke

Ved å hake av for godkjennelse av Personvernreglene samtykker du i at vi innhenter og bruker dine opplysninger som beskrevet i disse Personvernreglene. Hvis vi endrer våre personvernregler og prosedyrer, vil vi legge inn en oppdatert versjon av Reglene på vårt Nettsted for å gjøre deg oppmerksom på hvilke opplysninger vi innhenter, hvordan vi bruker dem og under hvilke omstendigheter vi kan gi dem videre til andre. 
 

Hvordan bruker vi opplysninger du gir oss?

Vi bruker opplysningene for å: 

• gjøre Nettstedet tilgjengelig for deg ved gjenkjenning av IP-adressen til din datamaskin og eventuelle preferanser du måtte ha gitt tilkjenne under tidligere besøk

• lette restaurantbestillinger som du ønsker å foreta ved bruk av Nettstedet ved å videresende dine personlige opplysninger til vedkommende restauranter

• gjennomføre salgsfremmende tiltak eller trekning av premier som du måtte ha meldt deg på ved bruk av Nettstedet

• overvåke trafikken av besøkende på vårt Nettsted og foreta analyser av hvordan Nettstedet fungerer, slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen, og

• kontakte deg med informasjon om våre tjenester som vi mener kan være av interesse for deg, og for å dele opplysningene fra deg med utvalgte forretningspartnere slik at de også kan komme i forbindelse med deg samt til å gi informasjon om våre forretningspartneres tjenester. Dette vil bare skje dersom du velger alternativet å motta e-post-meddelelser når du registrerte deg eller når du foretar en bestilling. Du kan når som helst underrette oss dersom du ikke ønsker å motta slike tilbud ved å klikke på lenken Avmelding i e-postene du mottar, eller ved å skrive til oss på unsubscribe@bookatable.com og skrive ”AVMELDING” i emnefeltet.Vennligst merk at det kan ta opp til 72 timer for vårt system å oppdatere endringen. 
 

Hva er informasjonskapsler?

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som ofte inneholder et unikt identifikasjonsnummer. Når du besøker et nettsted, vil nettstedets datamaskin spørre din datamaskin om tillatelse til å lagre denne filen på en del av din harddisk som er spesielt utformet for informasjonskapsler. Hvert nettsted kan sende sin egen informasjonskapsel til din nettleser hvis din nettlesers preferanser tillater det, men (for å beskytte dine personopplysninger) tillater din nettleser bare at et nettsted får tilgang tilde informasjonskapslene den allerede har sendt til deg, ikke informasjonskapslene som er sendt deg fra andre nettsteder. Du kan nekte å motta informasjonskapsler ved å stille inn nettleseren din til ikke å akseptere informasjonskapsler. Hvis du velger en slik innstilling, kan det imidlertid være at du ikke vil bli i stand til å få tilgang til visse nåværende eller fremtidige deler av vårt Nettsted. For ytterligere opplysninger om informasjonskapsler, herunder hvordan du stiller inn nettleseren din til å avvise informasjonskapsler, kan du gå til www.allaboutcookies.org
 

Hvordan bruker vi opplysninger om bruk av nettstedet?

Når du er inne på vårt Nettsted, bruker vi informasjonskapsler til å skille deg fra andre brukere og til, sammen med vår nettservers loggfiler, å gjøre det mulig for oss å beregne det samlede antall personer som besøker vårt Nettsted. Opplysninger om bruk av nettstedet hjelper oss til å samle inn tilbakemeldinger for at vi kontinuerlig skal kunne forbedre vårt Nettsted og tjene våre brukere bedre. Opplysninger om bruk av nettstedet gjør det ikke mulig for oss å samle inn personlig informasjon om deg, og generelt lagrer vi ikke noen personlige opplysninger som du gir oss i dine informasjonskapsler. 
 

Deling av informasjon med tredjeparter

Vi kan videregi dine opplysninger til våre tredjeparts forretningspartnere med sikte på å levere tjenester du ber om (så som å videresende dine opplysninger til restauranter du ønsker å foreta en bestilling hos) eller for å drifte og vedlikeholde vårt Nettsted. 

Disse tredjepartene kan ønske å kontakte deg til enhver tid med informasjon om deres egne produkter eller tjenester. Du har rett til å kreve at vi ikke videregir dine opplysninger for slike markedsføringsformål ved at du, før du legger inn dine opplysninger, angir at du ikke ønsker at de brukes på en slik måte. Alternativt kan du bruke din rett til å gjøre dette ved å kontakte privacy@bookatable.com eller ved å skrive til oss på den adressen som finnes øverst på disse Personvernreglene. 

Vi kan også sende dine opplysninger videre til tredjeparter hvis vi er forpliktet til å gjøre det etter loven eller hvis det er nødvendig for eller i forbindelse med rettssaker eller for å utøve eller forsvare juridiske rettigheter. Endelig kan dine opplysninger være blant de eiendeler som overføres hvis vårt selskap blir ervervet av et annet selskap. 
 

Beskyttelse av dine personopplysninger

Hvordan kan du få tilgang til, og rette, dine personopplysninger?


Du har rett til å motta kopi av opplysninger vi besitter om deg ved å sende oss en e-post på privacy@bookatable.com eller ved å skrive til oss på den adressen som finnes øverst på disse Personvernreglene, adressert til Operations Director. 

Du gjøres oppmerksom på at vi vil belaste et mindre gebyr for å dekke de administrative kostnadene forbundet med oppfyllelse av slike anmodninger. 
 

Hva med andre nettsteder som er lenket til vårt Nettsted?

Du må huske på at når du bruker en lenke for å gå fra vårt Nettsted til et annet nettsted, gjelder ikke lenger våre Personvernregler. Når du ser på og bruker et annet nettsted interaktivt, herunder et nettsted som har en lenke på vårt Nettsted, gjelder vedkommende nettsteds egne personvernregler. Vi ber deg lese gjennom disse reglene og retningslinjene før du går videre. 
 

Informasjonsoverføring

Overføring av informasjon over Internet er dessverre ikke fullstendig sikker. Selv om vi gjør vårt best for å beskytte dine personopplysninger, kan vi derfor ikke garantere sikkerheten til dine personopplysninger sendt til vårt Nettsted. Alle overføringer skjer på din egen risiko. Så snart vi har mottatt dine personopplysninger, vil vi anvende strenge prosedyrer og sikkerhetsforanstaltninger for å hindre ikke godkjent tilgang. 
 

Ytterligere opplysninger

Spørsmål om disse Personvernreglene eller eventuelle klager knyttet til Reglene kan sendes til privacy@bookatable.com eller inngis ved å skrive til Operations Director på ovenstående adresse.